Doelstellingen

Doelstellingen zoals opgenomen in de statuten, Titel 1, artikel 3.

  1. De vereniging kan zowel medewerking geven, als zelf organiseren, vertegenwoordigen, bevorderen, verdedigen en zorgen voor de promotie van om het even welke wetenschappelijke, educatieve, toeristische, culturele of recreatieve activiteit. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
  2. De vereniging zal zich vooral – maar niet uitsluitend – toeleggen op de studie en de promotie van literatuur en cultuur. Centraal staat de studie en de promotie van het Reynaertverhaal in de meest algemene zin. De vereniging stelt zich o.a. tot doel te ijveren en/of mee te werken aan de oprichting en/of instandhouding van diverse Reynaertcentra (Reynaertmuseum, studie- en documentatiecentrum), de instandhouding en ondersteuning van Reynaertroutes, het publiceren van teksten, studies, brochures, gidsen, nieuwsbrieven, etc., de organisatie van tentoonstellingen, wedstrijden, voordrachten, colloquia, toneelvoorstellingen, festivals, happenings en prijsuitreikingen. Als kerntaken heeft zij: de publicatie van het tijdschrift Tiecelijn, het bijhouden van een foto- en knipselarchief, de studie en archivering van Reynaertgrafiek en de digitale ontsluiting van de werking.
  3. Zij is niet alleen regionaal actief, maar ook landelijk en internationaal. Een internationaal gerichte werking is een doelstelling.
  4. De vereniging kan gebruik maken van alle moderne media die ter beschikking zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. De vereniging kan in eigen beheer starten met of meewerken aan een krant, een weekblad, een nieuwsbrief, folders, tijdschriften en boeken en andere moderne promotiemiddelen, zoals o.a. een website, een digitale nieuwsbrief en cd-roms.
  5. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, schenkingen aannemen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.