You are here

Bibliografie: anonieme uitgaven

1. Anoniem:

Reynaert den Vos, ofte Het oordeel der dieren. In het welk Koning Lion en zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos onderzogt en geoórdeelt word. Het verhael is zeer genugelyk en profytige morael. Verçierd met 28 schoone Plaeten. Antwerpen, J. Schilders, Boekverkooper, Op de Lynwaed-merkt, [volgens Menke: begin 19de eeuw]. 80 p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c 28 houtsneden naar Erasmus Quellijn de Jongere en Jan Christoffel Jegher, voor het eerst gebruikt in het Antwerpse rijmdrukje van Segher van Dort, gedrukt door Jacob Mesens in 1651.
d Het betreft de (her-)uitgave van een drukje bij de Weduwe van J.N. Vinck (na 1789, misschien begin negentiende eeuw).
e -
f Menke, p. 169, nr. 48.

 

2. Anoniem:

Reynaert den Vos, ofte Het oordeel der dieren, in het welk door koning Lion En zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos word onderzocht en geoordeelt. Het verhael is zeer genuchtelijk ende profijtige Morale Bediedselen mede-brengende. Gent, Petrus Antonius Kimpe, Boekdrukker en Boekverkooper by de Capucynen in den Vyfhoek, [volgens Verzandvoort & Wackers: 1799-1815]. 64 p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c 22 illustraties, waarvan zestien verschillende (zes horen volgens Verzandvoort-Wackers niet thuis in de Reynaerttraditie) naar Quellijn en Jegher.
d -
e Approbatio van 15 november 1661.
f Verzandvoort & Wackers, p. 15; Menke, p. 168, nr. 47.

 

3. Anoniem:

Reynaert den Vos, ofte Het oordeel der dieren, in het welk door koning Lion En zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos word onderzocht en geoordeelt. Het verhael is zeer vermaekelyk om lezen en profytige Moraele bediedselen mede-brengende. Gent, L[éandre] van Paemel, Boekdrukker en Boekverkooper by de Capucynen in den Vyf-hoek, [volgens Verzandvoort & Wackers: 1817-1845]. 52 p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c Vijftien illustraties, waarvan dertien verschillende naar Quellijn en Jegher. Drie horen niet in de Reynaerttraditie thuis.
d Van deze drukjes bestaan varianten met verschillen. Van Paemel drukte het boekje als boekdrukker en -verkoper “op den Brabanddam”.
e Van Paemel nam blijkbaar niet alleen de drukkerij, maar ook het fonds van zijn voorganger P.A. Kimpe over.
f Verzandvoort & Wackers, p. 15-16; Menke, p. 170-172, nr. 49-51.

 

4. Anoniem:

Reynaert den Vos, ofte Het oordeel der dieren, in het welk Koning Lion en zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos onderzogt en geoórdeelt word. Het verhael is zeer genuchelyk en profytige Morael. Verçiert met 28 schoone Plaeten. Antwerpen, Josephys Thys, Boekdrukker en Boekverkooper op de Vlasmerkt in de Pauw, [volgens Verzandvoort & Wackers: 1818-1842]. 80 p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c 26 illustraties, waarvan 23 verschillende naar Quellijn en Jegher.
d Van deze drukjes bestaan varianten met kleine drukverschillen. Zie Menke. Een rest van deze drukjes werd in het midden van de negentiende eeuw op de markt gebracht door J.B. Vermueren. Hij was wellicht de opvolger van J. Schilders (zie 1).
e -
f Verzandvoort & Wackers, p. 16; Menke, p. 172-174, nr. 52-54.

 

5. Anoniem:

Reynaert den Vos, of het oordeel der dieren, In het welk door koning Lion, en zyne Heeren de schalkheyd van Reynaert den Vos word onderzocht en geoordeeld. Versierd met vele morale Bediedselen. Gent, Boekdrukkery van I[sabelle].-C[aroline]. van Paemel, Lange-Violettestraat 3, [volgens Verzandvoort & Wackers: 1848-1876]. 68 p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c Negen illustraties, verre nasnijdingen van Quellijn en Jegher.
d Van deze drukjes bestaan ten minste twee varianten met verschillende adressen, m.n. ook: “Lange-violettestraat 25”.
e -
f Verzandvoort & Wackers, p. 16; Menke, p. 174-175, nr. 56-57.

 

6. Anoniem:

Reynaert de Vos, of het oordeel der dieren, In hetwelk door koning Lion, en zyne Heeren de schalkheid van Reinaert den Vos wordt onderzocht en geoordeeld. Versierd met vele morale bediedselen. Antwerpen, H.J. Herleyn, boekhandelaer, op den hoek van de Kammestraat, 40, [volgens Verzandvoort & Wackers: 1856]. 112 p.

a -
b Zuid-Nederlandse volksboekentraditie (naar Reynaert II).
c 38 illustraties, waarvan 22 verschillende, naar Quellijn en Jegher.
d -
e Inclusief het “Byvoegsel. De schoone Geschiedenis van De Klop van Bertulfus”.
f Verzandvoort & Wackers, p. 17; Menke, p. 176, nr. 58.

 

7. Anoniem:

Geschiedenis van Reinaart de Vos – Histoire de Maitre Renard. Turnhout, Glenisson en Zonen, [na 1856]. (n. 118). 1 p.

a -
b Twintig tweeregelige verzen in het Nederlands en het Frans die het verhaal naar Reynaert II vertellen.
c Twintig illustraties uit de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie naar Quellijn en Jegher.
d -
e Centsprent uit het fonds Glenisson-Van Genechten.
f -

 

8. Anoniem – Snoeck-Ducaju (1):

Reinaart de Vos, of het oordeel der dieren. Waarin de schalkheid van Reinaart de Vos, door koning Lion en zijne Heeren, onderzocht en geoordeeld wordt. Versierd met zedige bediedsels. Tweede verbeterde druk. Gent, Drukkerij Snoeck-Ducaju en Zoon, Veldstraat 10, z.j. 79-(1) p.

a -
b Teruggaand op de Zuid-Nederlandse volksboekentraditie.
c Eenvoudige nasnijdingen (tien, waarvan één op het omslag en negen andere in het binnenwerk, naar Quellijn en Jegher. Deze prenten werden voor het eerst in 1651 voor het rijmdrukje van Segher van Dort gebruikt.
d Genaaid. De “Derde verbeterde druk” met hetzelfde uitgeversadres (Veldstraat 10) is identiek met kleine wijzigingen op het omslag, m.n. andere lettertypes en: “Versierd met vele zedige bedietselen.” Van dit drukje bestaat een variant met identieke omslag behalve op de plaats van de mededeling van de verbeterde derde druk de tekst: “Verbeterde en van spellinggezuiverde nieuwe uitgave”, maar met slechts 62 p. (ook deze druk is niet gedateerd). Nog een andere variant bevat de mededeling: “Versierd met vele zedige bedietselen en toepasselijke platen. Nieuwe verbeterde en van spellinggezuiverde nieuwe uitgave”. De omslagillustratie (een soort fontein of sierschaal op staande voet met vogels) heeft niets met het verhaal te maken. De “Vierde verbeterde druk met nieuwe plaatjes” geeft als adres Veldstraat 8, heeft 79-(1) p. en wordt door Verzandvoort & Wackers circa 1886 gedateerd. De nieuwe plaatjes zijn opnieuw nagesneden naar Quellijn en Jegher met eigen toevoegingen, zoals ook in de vorige reeks.
e Nog steeds met de approbatio van Max. van Eynatten, Can. et Schol. van 15 november 1661.
f Verzandvoort & Wackers en Menke beschrijven alleen het vierde drukje.

 

9. Anoniem – Snoeck-Ducaju (2):

Reinaart de Vos, of het oordeel der dieren. Waarin de schalkheid van Reinaart de Vos, door koning Lion en zijne heeren, onderzocht en geoordeeld wordt. Versierd met zedige bediedsels. Gent, Drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon Drukkers-Uitgevers, Begijnhoflaan, 76, z.j. 110-(2) p.

a -
b Teruggaand op de volksboekentraditie; bijna dezelfde tekst als (1).
c Op het vooromslag een in rood en goud gedrukte illustratie, waarop de beer door Reinaert in de boomstam klem wordt gezet (de oudere versie uit eerdere drukken van die in de tekst). Op de Franse titelpagina staat een waarschijnlijk door Benjamin Rabier getekend hondenkopje; binnenin houtsneden op p. 7, 13, 21, 38, 42, 45, 54, 73, 94 en 108 (zelfde plaatjes als in vierde druk (nr. 8).
d Genaaid en gelijmd in papieren omslag. Er bestaan ook varianten waarbij de illustratie op het vooromslag anders gekleurd is (bijvoorbeeld alleen groen). Een andere druk vermeldt als adres Rietstraat, 68-70 Gent. We kunnen deze drukken wellicht beschouwen als de vijfde en zesde druk (of omgekeerd) van de uitgave van Snoeck-Ducaju (waarbij gesteld dient te worden dat de vorige drukken in vele varianten, zelfs met een ander aantal pagina’s op de markt waren gebracht). Er dient in elk geval hernieuwd onderzoek naar deze firma te gebeuren.
e Voorop staat vermeld: “Nieuwe uitgave”. Waarschijnlijk tijdens het interbellum verschenen; moeilijk exact te dateren, omdat Snoeck geen jaar van uitgave vermeldt en vaak dezelfde illustraties gebruikt in opeenvolgende uitgaven. Goossens 1988, p. 132 dateert Snoeck-drukjes tussen 1901-1929 en circa 1932.
f -

 

10. Anoniem:

De kluchtige avonturen en listige streken van Reintje de Vos. Voor de jeugd bewerkt. Deventer, A. ter Gunne, [vóór 1884]. (VI)-151-(1) p.

a -
b Prozanavertelling van Reynaert II.
c De uitgave bevat negen illustraties. De illustratie op de titelpagina is “gesigneerd”: Steendr.ij van H.J. Backer.
d Gedrukt te Arnhem bij G.W. van der Wiel.
e In sommige uitgaven zit nog een pagina met reclame van de uitgever.
f Goossens 4.

 

11. Anoniem:

Reintje de Vos. Geldern, H. Van der Moolen, z.j. (Nr. 142).

a Het betreft hier een roofdruk van de Münchener Bilderbogen (Reineke Fuchs-suite, nrs. 598-600, eerste uitgave uit 1872-1873). Ook Brepols in Turnhout zou roofdrukken van deze platen op de markt gebracht hebben.
b Naar de Reineke Fuchs van Goethe in het Nederlands vertaald.
c Achttien platen van Eduard Ille in de traditie van Wilhelm von Kaulbach.
d Het betreft een herdruk van de Duitse platen van de Münchense drukker C.R. Schurich.
e Industriële chromolithografieën. Nog een andere Reynaertroofdruk van dezelfde firma is nr. 80 uit het fonds: Reintje de vos en de ooievaar.
f Feliers 2004.

 

12. Anoniem:

De avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking met 200 illustraties. Leeuwarden, Hepkema & Van der Velde, [ca. 1900]. 60-(4) p. (Boeken voor jongens en meisjes, No. 17).

a -
b Prozanavertelling van Reynaert II.
c De anonieme kleine tekeningen, in kolommen naast de tekst, illustreren het verhaal doorlopend.
d Het vooromslag vermeldt als uitgever (of als drukker? of als verkoper?) Leeuwarden: R. v.d. Velde, Nieuwestad. Prijs 10 Cts. Er bestaan exemplaren waarvan drie van de vier omslagpagina’s gevuld zijn met reclame, bij andere exemplaren zijn die pagina’s blanco. Is in 1912 ook verschenen als nr. 83 in dezelfde reeks (tweede druk?). Derde druk, [1917], Heerenveen, Uitgevers Mij. Hepkema. Prijs 12½ Cts.
e Er bestaat een vrijwel identieke uitgave in het Engels in een vrijwel identieke reeks: The Adventures of Reynard the Fox. With 200 Original Illustrations. London “Review of Reviews” Office, z.j. In de reeks: Books for the Bairns. V. Edited by W.T. Stead. Vermoedelijk is de Nederlandse uitgave later verschenen dan de Engelse. In de Engelse editie zijn 39 plaatjes voorzien van het monogram H.C. In de Nederlandse editie zijn deze monogrammen verwijderd of verminkt. Er schijnt ook een Duitse editie te bestaan.
f Goossens 5.

 

13. Anoniem:

Een seer Genoeglyke en Vermakelyke Historie, van Reynaert de Vos. Met hare Moralisatien, als ook Argumenten voor de Capittelen, seer playsant en lustig om te lesen. Van Nieuws oversien ende Verbetert: en met schoone Figuren verciert. Gedruckt tot Oud-Hollandt, bij de Kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, Stads-Druckers, op de Prinsestraat, in Laurens Koster, Anno 1895. Amsterdam, Kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, 1895. (96) p.

a -
b Quasi-facsimile-nadruk van de Amsterdamse uitgave van Erve vander Putte en Bastiaan Boekhout uit 1778; Noord-Nederlandse volksboekentraditie.
c Naar de houtsneden van de Haarlemmer meester; een houtsnede op het titelblad en 24 in de tekst.
d Genaaid en gelijmd in een blind papieren omslag.
e -
f Menke 1992, p. 145, nr. 28.

 

14. Anoniem:

De historie van Reintje de Vos. Nijmegen, Uitgave Van der Zand, z.j.

a -
b Fragment naar Reynaert I tot de terugkomst van Bruin de Beer aan het hof.
c -
d Vier veelkleurige bladen karton met tekst; geniet.
e -
f -

 

15. Anoniem:

Reynaert de Vos – Le Roman du Renard – Van den Vos Reynaerde. Antwerpen – Anvers, Drukkerij De Beukelaer’s Fabrieken – Imprimerie Usines de Beukelaer, z.j. 1 vel folioformaat.

a -
b Korte onderschriften in het Nederlands en het Frans bij illustraties naar Reynaert I.
c Tien houtsneden in kleur van de hand van Edward Pellens (1872-1947), leerling van Ed. Vermorcken (zie nr. 211) en lid van De Scalden.
d Met tweemaal hetzelfde uitgeversvignet: “Mijn beukelaer is harde vlyt”.
e -
f -

 

16. Anoniem:

De historie van Reintje de Vos. Z.p., z.u., z.j. 8 p. (4 bladen).

a -
b In dit verhaaltje wordt Bruin de Beer te grazen genomen. Het is een klein fragment uit het complete verhaal.
c Op iedere pagina staat een anonieme kleurenillustratie.
d Op p. (8): G.R.P. 56-25, Offsetdruk Smeets & Schippers, Amsterdam.
e -
f -

 

17. Anoniem:

Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen. Zeer plaisant en lustig om te lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. 117-(3) p. (Dwergen-reeks).

a -
b p. 118: “Voor deze uitgave van Reynaert de Vos is, met eenige weglatingen, de tekst gebruikt van een ongedateerde bewerking gebaseerd op de uitgave van Plantijn van 1564.”
c -
d Gebonden in groen linnen met goudopdruk (vos achter kippengaas). Er bestaan ook varianten: 1) een in rood kunstleer met dezelfde opdruk en met vergulde kopsnede; 2) een in gebloemd karton met opgeplakt titeletiket en zonder rugtitel. P. 119: “Dit deeltje uit de Dwergen-reeks is verzorgd door J. van Krimpen. De band is ontworpen door J.J. van Kralingen”. Achterin is ook bij alle varianten nummer K 1278 te vinden (toelatingsnummer?).
e -
f -

 

18. Anoniem:

Wat Grootmoeder Vertelt. Zes schoone verhaaltjes voor onze brave kinderen. Asschepoetster. De schoone slaapster. Lompe Hans. Tijl Uilenspiegel. Reinaert de Vos. De gelaarsde kat. (Brussel, Drukkerij Phobel), z.j. 16 p.

a -
b Vertelling van 1 pagina naar Reynaert I.
c Een kleurenillustratie op het voorplat en nog zes in de tekst van een onbekende monogrammist.
d Geniet, karton.
e Ook gebruikt voor een kalender van de N.V. der Christelijke Vrouwengilden van ca. 1932. De eigenaars worden opgeroepen om te participeren aan “den prijskamp 1932” en dit “vóór 30 april 1932”. In deze kalender komen nog zes extra verhalen voor: Klein Duimke, De wolf en de zeven geitjes, Roodkapje, Sneeuwwitje, Het peperkoekenhuizeke en Duimeliesje.
f -

 

19. Anoniem:

Reynaert den Vos. Originele houtsneden van Jan-Christoffel Jegher. Brussel, Uitgegeven door Destree-Farmaceutische Afdeling, (1976). (14) p.

a -
b Korte teksten onder plaatjes naar Reynaert II.
c Achttien houtsneden van Jan-Christoffel Jegher. Afkomstig uit de Chalcografie van de Koninklijke Bibliotheek (Brussel).
d Kalender in ringbandje voor het jaar 1976; voor elke kalenderpagina zit ook nog een doorzichtig velletje met reclame; deze kalender kan d.m.v. een uitklapsysteem staand worden opgesteld.
e -
f -

 

20. Anoniem:

Bewerking van Reinaert de Vos, in een reeks leeskaarten Oma vertelt de mooiste verhaaltjes van de wereld. Dieren. Z.p., [Uitgeverij Atlas], 1996-1997. 4 p.

a -
b Moderne Nederlandse vertaling van de Roman de Renart.
c Eenvoudige kleurenillustraties van Catherine Bossart en Cyril Perrin.
d Een verzameling aparte leeskaarten, die waarschijnlijk per abonnement te verkrijgen was. Het gaat om vertalingen van Renartverhalen, zoals: Reinaert en Ysengrin in de put; Reinaert en Cantecleer, de haan; Reinaert, Primaut en de gier; Reinaert en Primaut in de provisiekast van de boer (ill. telkens van Catherine Bossart); en Reinaert en de vissen (ill. Cyril Perrin). “Literary Rights International Inc. – Dutch version – Printed in EC”.
e In dezelfde reeks verschenen bladen met o.a. sprookjes van Grimm, fabels van Lessing en La Fontaine. Onder elk verhaal staat een blokje met drie vragen en de antwoorden en “een beetje uitleg” bij de moeilijke woorden.
f -

 

21. Anoniem:

Willem van Hillegaertsberch bij den Burggraaf van Leiden, p. 9-19, in: Vertooninghen ghedaen by die van Leyden ter Tsamencomste van Lieffhebbers haers Vaderlandts, der edele Poesye ende der vrye Consten binnen Leyden den 26 Augusti int Jaer ons Heeren 1908. Leiden, z.u., 1908. 55 p.

a -
b Toneelstukje opgebouwd uit de verzen A 520-706 van Reynaert I, waarin Willem van Hillegaertsberch het avontuur van Bruun voordraagt.
c -
d (Colofon:) “Ghedruckt by Edewaert Ydo op de Hooglantsche Kerckgraft tot Leyden Anno 1908”.
e -
f Goossens 6.

 

22. Anoniem:

Het verhaal van Willem, die Madoc maeckede, vrij vertaald door 'n andere Willem. Van den Vos Reinaerde, in: Hulst. Reinaertstoet. Zaterdag 22 sept. en zondag 23 sept. 1956. Hulst, z.u., 1956. 8 p.

a -
b Gebaseerd op Reynaert I.
c Reynaerttekening in rood en zwart van C. Verdonschot op voorplat.
d Vouwblad. In 1958 verscheen een tweede druk, met aangepaste data (zondag 21 september en zondag 28 september 1958).
e -
f -

 

23. Anoniem:

Nieuwe avonturen van Reinaart de Vos verteld door D.E. Een. Illustraties van E.E Nander. Utrecht, Uitgeverij Bobur, 1972.
a -
b -
c E.E. Nander
d Uitgave van 75 genummerde exemplaren ter gelegenheid van het Congres van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken op zaterdag 27 mei 1972.
e -
f -