You are here

Richtlijnen voor auteurs

Artikels voor Tiecelijn beslaan bij voorkeur maximaal 10-15 pagina's, interlinie 1,5.

Artikels mogen voorzien zijn van een beperkt aantal eindnoten. Voetnoten worden het liefst vermeden. Indien geen noten worden gebruikt, dient een beperkte literatuurlijst/bibliografie te worden opgenomen. Er worden in de bibliografische teksten geen hoofdletters gebruikt.
Eindnoten vermelden de naam van de auteur, titels van artikels, boeken en tijdschriften in cursief.
Een combinatie van voetnoten en een literatuurlijst is niet wenselijk, maar kan bij wijze van uitzondering.
Na elk veld gebruiken we een komma i.pl.v. een punt.
Vb: P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie, Utrecht, 1986, p. 1-2. H. Heyse, Met hele korte beentjes... maar geniaal. Wapenbroeders van Louis Paul Boon, in: Tiecelijn, 4 (1991) 2, p. 26-35.

Teksten worden liefst gemaild naar tiecelijn.reynaert@online.be, of op diskette binnengeleverd (Microsoft Word).

Als gevolg van het inbrengen van teksten door middel van tekstverwerkingsprogramma's passen wij de interpunctie aan de normen van het Belgisch Instituut voor normalisatie aan. Dit betekent dat dubbele punt, puntkomma, uitroep- en vraagteken zonder spatie volgen op het laatste woord. Na de punt en de opgesomde leestekens volgt één spatie, voor en na een gedachtestreepje één spatie.
Citaten worden voorafgegaan en gevolgd door dubbele aanhalingstekens (tenzij bij insprongen, die zonder aanhalingstekens worden opgenomen). Citaten in citaten vereisen enkele aanhalingstekens. Cursiveringen worden gebruikt voor titels van boeken, kranten, artikels, radio- en tv-programma's.

Samenstellingen met "Reynaert" en andere eigennamen worden niet met een koppelteken gescheiden en niet gecursiveerd. Wat de spelling betreft volgt Tiecelijn de officiële, nieuwe spelling. Verder wordt gewerkt met het Stijlboek van de Volkskrant (Red. H. van Gessel e.a., Amsterdam, De Volkskrant); en het De Standaard Stijlboek van Ludo Permentier en Ludo van den Eynden en de nieuwe Spellingwijzer. Van Dale is scheidsrechter bij elk taalvraagstuk.

Familienamen na voornamen worden met kleine v en d geschreven zoals in Nederland. In bibliografische lijsten staan namen met van en de op het hoofdbestanddeel van de namen. D.w.z.: familienamen met "van" en "de" worden enkel met kapitaal geschreven indien er geen voornaam voorafgaat: bijv. Van Daele, R.

Er wordt gestreefd naar een zekere uniformiteit in de spelling van de dierennamen. Hiervoor geldt de spelling die Tiecelijn van in het begin gebruikte: Reynaert, Isegrim, Bruun, Tibeert, Cantecleer, Grimbeert, Gente, Hersinde, Hermeline, Cuwaert, Ermenrik, enz. In citaten en in de eigennamen van verenigingen of manifestaties wordt de geëigende schrijfwijze behouden. De namen van de dorpers worden met één enkele hoofdletter geschreven. Titels van Middelnederlandse werken worden met een hoofdletter aan het begin én met een hoofdletter voor elke eigennaam geschreven: Van den vos Reynaerde (VdvR = RI), Reynaerts historie (RII), Der natueren bloeme, ... en zoals ze in de literaire canon worden genoteerd en geannoteerd.

Citaten uit VdvR worden geciteerd naar de Comburgse codex, in de transcriptie van V. Uyttersprot in: J.D. Janssens, e.a., Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1991; of voor de andere handschriften, naar de synoptische editie van W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I. Teksten diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952 (eventueel met interpunctie). Auteurs behouden het recht om naar andere edities te citeren als zij dit vermelden.

Er kan met tussentitels gewerkt worden. Deze worden in onderkast vet gezet, met twee witregels erboven en één eronder.

Alinea's worden gemarkeerd door drie blanco aanslagen. Volledige witregels kunnen inhoudelijke stukken afbakenen (maar kunnen door de redactie weggelaten worden om typografische redenen).

Cijfers van één tot en met twintig worden in letters geschreven (tenzij het gaat om versaanduidingen, jaartallen, enz.). Vanaf 21 gebruiken we getallen. Getallen worden niet verkort weergegeven: bijv. 1991-1992, p. 115-117.

Er worden zo weinig mogelijk afkortingen gebruikt. Verwijzingen worden steeds in het Nederlands afgekort. Euro wordt voluit of als EUR geschreven.

De auteurs ontvangen een revisieproef op hun uitdrukkelijke vraag. De redactie behoudt zich het recht voor om kleine vormelijke en stilistische ingrepen te verrichten, tenzij de auteur dit uitdrukkelijk verbiedt.
Artikels kunnen te allen tijde door de redactie geweigerd worden na lezing en beoordeling door de redacteuren of externen.

De redactie stelt prijs op artikels die stilistisch variëren. Toch bestaat er een zogenaamde Tiecelijnstijl: gestreefd wordt naar vlot geschreven, goed leesbare en frisse artikels. Opsommingen, te lange voetnoten en een te wetenschappelijk taalgebruik zijn niet echt wenselijk.

Overname van artikelen of gedeelten van artikels mag alleen met de schriftelijke toestemming van de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage.

Data kopij: 15 juni, tenzij anders afgesproken. Deze datum is de uiterste limiet voor publicatie.