You are here

e-brief 2010 - Nr. 1

De stadsvos verovert Vlaanderen. Hij wordt agressiever en zoekt zijn maaltijden in de onmiddellijke omgeving van de mens. Misschien laat hij in deze dagen dat de aarde een witte vacht over zich krijgt, duidelijker dan anders zijn sporen na. Wij wensen al onze lezers in elk geval een kleurrijk 2010. Ondertussen danken wij de abonnees die van het verschijnen van het jaarboek 2009 gebruik maakten om hun abonnementsgeld / ledenbijdrage 2010 te betalen (gewoon 16 EUR / steun 25 EUR). We roepen wie dat nog niet gedaan heeft op om bij het begin van het nieuwe jaar de ledenbijdrage te storten. Het spaart ons enkele mails en brieven.

1. TWEE LEZINGEN

Op vrijdag 29 januari om 20 uur geeft Rik Van Daele te Temse een lezing over Speuren en slenteren door het Land van Reynaert. De bijdrage combineert een korte vertelling van Willems Reynaertverhaal met de nadruk op de plaatsnamen en de landschappelijke elementen én een presentatie van een zoektocht naar de twintigste-eeuwse vossensporen in het Land van Reynaert. We herbeleven aan de hand van beeldmateriaal het inrijden van de Reynaertroutes van 1955 en 1991, we staan opnieuw aan de wieg van het Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert in 1996 en we verkennen de vossenroutes en -paden aan de hand van de moderne Reynaerdiana. Vossen in Temse en buurgemeenten staan centraal. De lezing vindt plaats in Huize De Wal, Sint-Jorisstraat 67 in Temse. De toegangsprijs is 3 EUR. De organisatie is in handen van het Davidsfonds (info: François van Royen, 03 771 50 71).

Stip alvast zaterdag 20 februari 2010 in uw agenda aan. Dan vindt in Stekene de achttiende Herman Heyselezing plaats, een co-organisatie van d’Euzie en de vzw Reynaertgenootschap. Op het programma een lezing over de Protestanten in onze gewesten tijdens de 16de eeuw, met nadruk op het Waasland door de ‘Gentse’ historicus Johan Decavele. ‘Dr. Johan Decavele (°1943) is doctor in de geschiedenis en studeerde in Leuven en Mainz. Hij was stadsarchivaris en directeur Cultuur van de stad Gent. Hij publiceert o.a. over de politieke en religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende eeuw en is auteur van De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed.’ (Bron: www.davidsfonds.be)

2. NIEUWE JAARBOEK TIECELIJN 22 OP HET NET

Sinds enkele dagen kunt u het volledige tweede jaarboek Tiecelijn 22 downloaden op www.reynaertgenootschap.be. Het nummer is nog steeds verkrijgbaar. Het wordt nog zonder extra verzendingskosten toegestuurd tot 31 december 2009. Nadien dient u 3 EUR extra te rekenen voor verzending in Nederland, 5 EUR voor verzending in België en 10 EUR in de rest van Europa. De lagere Nederlandse tarieven hebben te maken met het feit dat wij Tiecelijn in Hulst versturen (waar wij meteen TNT willen feliciteren voor hun klantvriendelijkheid).

3. ERRATUM ARTIKEL CHRIS FERKET

In Tiecelijn. 22. Jaarboek 2 staat helaas een spijtige vergissing. In het In Memoriam Chris Ferket wordt ten onrechte gemeld dat Chris na het overlijden van zijn echtgenote in 2001 met de zus van zijn overleden echtgenote verder door het leven ging. In werkelijkheid was Chris’ nieuwe levensgezellin de zus van zijn schoonzus, en was hun relatie van een latere datum. De interviewer-auteur en de redactie verontschuldigen zich voor deze spijtige vergissing. Meteen melden wij u dat er in het laatste nummer van d’Euzie een boeiende bijdrage over Chris verscheen van de hand van John Buyse (Chrétien/Chris Ferket plots overleden, jg. 28, dec 2009, nr. 4, p. 122-127). Het archief van Chris werd gedeponeerd in de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas.

4. BIBLIOTHECA WASIANA: REYNAERTPARADIJS

Bibliotheca Wasiana (vzw – vereniging voor de bio-bibliografie van het Land van Waas) is een bewaarbibliotheek en documentatiecentrum. Alles wat gedrukt of geschreven is, op band, plaat of digitaal is opgenomen, of gefotografeerd over het Land van Waas en zijn bekende of minder bekende bewoners wordt er bewaard (boeken, krantenknipsels, brochures, kaarten, partituren, affiches, foto’s, postkaarten, cd’s, video’s, dvd’s…). De belangrijkste collectie van de Wasiana is wellicht het belangrijke Reynaertarchief dat vooral ontstond door impuls van de vroegere stadsbibliothecaris en medestichter André Stoop. Ze werd gevormd door twee belangwekkende tentoonstellingen uit 1955 en 1971. In de collectie zitten ook nog enkele aparte fondsen: Camille Melloy, Camil Van Hulse, Ignace De Sutter, René De Clercq, Karel Heynderickx, Filip De Pillecyn, Jozef De Wilde en Chris Ferket. In de beide laatste fondsen is een belangrijk Reynaertonderdeel aanwezig. De collectie is vrijwel volledig uit schenkingen ontstaan.

Iedereen kan de collectie gratis raadplegen via de leeszaal van de Sint-Niklase stadsbibliotheek op dinsdag en woensdag van 14 tot 17 uur of na afspraak. De volledige collectie van de Bibliotheca Wasiana is via het internet raadpleegbaar op http://bib.sint-niklaas.be. Alle boeken, documentatiemappen, historische kaarten en speciale collecties (Jozef De Wilde…) worden ontsloten via de catalogus van de Sint-Niklase stadsbibliotheek. De inventarisatie van het fonds Chris Ferket is in volle gang. Het plaatskenmerk ‘Bibliotheca Wasiana’ of ‘W’ geeft de collectie aan. Wil u ‘zoeken via indexen’, dan kan u via ‘Locaties’ ook enkel de collectie van Bibliotheca Wasiana selecteren.

Info: Ide Manteleers, documentalist, Bibliotheca Wasiana, Hendrik Heymanplein 3 – 9100 Sint-Niklaas (03 760 47 65/60); bibliotheca.wasiana@sint-niklaas.be.

5. INSPIRATIEBUNDEL TRICKY REYNAERT EN CO DOWNLOADBAAR

Op 11 december vond in de gebouwen van Interwaas te Sint-Niklaas de presentatie van de inspiratiebundel voor leerkrachten Tricky Reynaert en Co plaats. Peter Deckers leidde in, Ellen De Jans stelde het project voor, Patrick De Rynck ging in op een van de themalessen en Peter Holvoet-Hanssen bracht met een Nasreddin-Anansi-Reynaert-lezing-vertelling de circa 60 toehoorders in de gepaste sfeer. De brochure is downloadbaar op http://trickyreynaertenco.be en is gratis verkrijgbaar bij de Erfgoedcel Waasland (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, per fax 03/780 52 09 of per mail erfgoedcel@interwaas.be.

6. KUNST IN DE STAD BRENGT NIEUWE REYNAERTPRENTEN UIT

De Sint-Niklase vereniging Kunst in de Stad biedt haar leden bij hun lidmaatschap jaarlijks een keuze van uitstekende grafiek aan. Voor het jaar 2010 zijn het opnieuw drie kleurenetsen van meester-graficus Hugo Besard (www.hugobesard.be) met als thema ‘Reinaert de Vos’. Het gaat om 1. ’s Werelds vraatzucht… (Tibeerts muizenval) 130 x 270 mm; 2. ’s Werelds wraaklust… (Barbertje moet hangen) 100 x 270 mm; en 3. ’s Werelds machtshonger... (De schat van Kriekeput) 100 x 270 mm. Elke prent kost 85 EUR, de reeks van drie prenten samen 215 EUR. Inlijsten: 40 EUR per stuk; luxemap 47 EUR. Meer info over het lidmaatschap en een afbeelding van de prenten vindt u op www.kunst-in-de-stad.be. Betaling op rekening 393-0053194-30 t.a.v. ‘Kunst in de Stad’ te Sint-Niklaas na e-mail aan jtirez@telenet.be.

7. BULKBOEK OVER REYNAERT

Bij het uit de as herrezen Bulkboek verscheen medio december 2009 een aflevering over Reinaert de Vos. De publicatie bevat zowel de originele tekst van Willem als de hertaling op rijm van Ernst van Altena, plus een leuk stuk van Reinaert gerapt… van Charlie May. In 2010 volgt een soortgelijke aflevering met Karel ende Elegast. (Bron: www.leesgoed.nl, met dank aan Peter Everaers).

8. TOT SLOT

In een volgend e-zine vindt u de uitnodiging voor de overdracht van het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert te Sint-Niklaas op 6 februari en de achttiende Herman Heyse-lezing te Stekene op 20 februari 2010.


Uitschrijven kan via een mailtje info@reynaertgenootschap.be.
Suggesties eveneens via dit adres.

Verwante sites:
http://www.tov.be/waasland/reynaert.aspx?id=76130
http://trickyreynaertenco.be

Categorie: